ZARZĄDZENIE NR 181/16 WÓJTA GMINY KOLNO

Zarządzenie Nr 181/16
Wójta Gminy Kolno

z dnia 8 czerwca 2016 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kolno w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239, 395), zarządzam, co następuje:

§ 1. 

 Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kolno w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na 2016 rok

§ 2.  

Podstawą unieważnienia o którym mowa w § 1 jest fakt, iż we wskazanym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kolno w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na 2016 rok, terminie nie złożono żadnej oferty.

§ 3.  

Zarządzenie publikuje się poprzez: zamieszczenie go w BIP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kolno i na stronie internetowej www.gminakolno.pl

§ 4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Wójt Gminy Kolno

Data wytworzenia: 2016-06-08

Wprowadzający: Paweł Szalunas

Modyfikujący: Paweł Szalunas

Data modyfikacji: 2016-06-08

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2016-06-08

Rejestr zmian