Skarbnik Gminy

Halina Teresa Boryszewska

Urząd Gminy Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

tel. 86 278 91 21

fax. 86 278 91 36

 

Skarbnik Gminy zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Gminy, sprawując kontrolę i nadzór nad działalnością wydziałów Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 1. Nadzorowanie Referatu Budżetu i Podatków.
 2. Kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
 3. Nadzorowanie i koordynacja prac dotyczących opracowania projektu budżetu Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu i opracowywanie określonych analiz i sprawozdań w tym zakresie.
 5. Wydawanie z upoważnienia Wójta decyzji w zakresie w zakresie podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach.
 6. Zapewnienie prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi.
 7. Przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zmian w budżecie oraz wysokości podatków i opłat, w tym ulg i zwolnień.
 8. Zawiadamianie Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu poleceń w przypadku odmowy kontrasygnaty.
 9. Wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 10. Współpraca z Sekretarzem Gminy w zakresie gospodarowania funduszem płac Urzędu.
 11. Nadzorowanie przygotowania projektów wewnętrznych regulacji w zakresie polityki rachunkowości.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Kotowski

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2018-02-07

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2016-06-16

Rejestr zmian