Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Zabiele uchwalonego uchwałą nr XXVII/20/06 Rady Gminy Kolno z dnia 28 kwietnia 2006r

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Zabiele uchwalonego uchwałą nr XXVII/20/06 Rady Gminy Kolno z dnia 28 kwietnia 2006r

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.247):

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Zabiele uchwalonego uchwałą nr XXVII/20/06 Rady Gminy Kolno z dnia 28 kwietnia 2006r wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (Uchwała Nr XXI/155/20 z dnia 21  października 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Zabiele uchwalonego uchwałą nr XXVII/20/06 Rady Gminy Kolno z dnia 28 kwietnia 2006r), zmiana ww planu miejscowego dotyczy wyłącznie zakresu §21,

w dniach od 30.03.2021 r. do 26.04 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, pok. nr 212, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel 86 2789131.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Zabiele uchwalonego uchwałą nr XXVII/20/06 Rady Gminy Kolno z dnia 28 kwietnia 2006r wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w ustalonym terminie wyłożenia  zostanie również opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Kolno pod adresem: http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ogloszenie_s/2020/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 14.04.2021 r. o godz 12.00 , w sali nr 214, w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww projekcie rozwiązaniami odbędzie się z ograniczeniami sanitarnymi, które obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ograniczeniami sanitarnymi uczestnicy maja obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną ogłoszone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kolno w zakładce ogłoszenia

 W dyskusji publicznej będzie można wziąć udział również online

Informacja o dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w formie on-line. Możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w kamerę i mikrofon. Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusji on-line napisz e-mail na adres a.foltynska@gminakolno.pl Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godziny 18.00 dnia 13.04.2021r. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy w e-mailu zwrotnym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać do Wójta Gminy Kolno  z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05 2021 r.:

  • w formie papierowej w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno lub na adres urzędu,
  • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: foltynska@gminakolno.pl
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2021 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: a.foltynska@gminakolno.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kolno.

 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Gmina Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, reprezentowana przez Wójta Gminy Kolno (dane kontaktowe: tel. 86 2789120, fax. 86 278 9136 email: iod@gminakolno.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno..
Ponadto zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Foltyńska

Data wytworzenia: 2021-03-22

Wprowadzający: Paweł Szalunas

Modyfikujący: Paweł Szalunas

Data modyfikacji: 2021-03-30

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2021-03-22

Rejestr zmian