Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowę kablowo-napowietrznej linii nN-0,4kV i kablowej linii SN-15kV

RI.6733.12.2020.AF

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOLNO

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia obiekty infrastruktury technicznej - budowa elektroenergetycznej kablowo - napowietrznej linii nN – 0,4 kV i kablowej linii SN – 15 kV oraz słupowej (alt. kontenerowej) stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na terenie działek nr 2478, 2318/1, 2479, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1452, 1457/2, 1458/2, 1459/2, 119/1 w obrębie Kolno oraz na terenie działek nr 358, 356, 322, 321, 307, 320, 278, 256/1, 256/3, 256/4, 255/3, 273 w obrębie Stary Gromadzyn, gm. Kolno.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z kompletnym materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (pok. 212) w terminie 7 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące sprawy jw. zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

WÓJT GMINY KOLNO

JÓZEF BOGDAN WIŚNIEWSKI

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Foltyńska

Data wytworzenia: 2020-06-28

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2020-06-28

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2020-06-28

Rejestr zmian