Obwieszczenie -budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z przyłączem energetycznym Stary Gromadzyn

Kolno,  2019-11-25

RI.6733.9.2019.AF

OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096) i w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1945),

z a w i a d a m i a m

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu 25.11.2019 r. na żądanie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: obiekt infrastruktury technicznej – budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z przyłączem energetycznym i posadowieniem słupów oświetleniowych na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 277, 278, 305, 320, 307, 321, 322, 323, 356 położonych w obrębie ewidencyjnym Stary Gromadzyn.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem,  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji.

 

 

WÓJT  GMINY  KOLNO

mgr Józef Bogdan Wiśniewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Foltyńska

Data wytworzenia: 2019-11-25

Wprowadzający: Paweł Szalunas

Modyfikujący: Paweł Szalunas

Data modyfikacji: 2019-11-25

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2019-11-25

Rejestr zmian