Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV w miejscowości Borkowo

RG.6733.15.2018.KP                 

OBWIESZCZENIE

              Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) i w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945)

z a w i a d a m i a m

że, w dniu 03.12.2018r. na żądanie Pana Pawła Gudajtis – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. , z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV wraz ze stacją transformatorową SN/nN 15/0,4kV oraz sieci kablowej nN 0,4kV, na działkach nr geod. 634, 19/8, 19/9, 20/12, 20/5, położonych w miejscowości Borkowo, gm. Kolno.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, można się zapoznać z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (pok. 218) oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 

WÓJT GMINY KOLNO  

mgr Józef Bogdan Wiśniewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Kornelia Podlaska

Data wytworzenia: 2019-01-11

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2019-01-11

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2019-01-11

Rejestr zmian