Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia

RG.6733.1.2018.AF

            

OBWIESZCZENIE

              Zgodnie z art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z póź. zm.)

z a w i a d a m i a m

że, w dniu 19.01.2018 r. na żądanie Pana Artura Perkowskiego pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zostało wszczęte  postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV ze złączami kablowymi nn 0,4kV na działkach nr ewid. 64/2, 96/1 obręb Kolno 0001, miasto Kolno oraz na działkach nr ewid. 71, 7/1, 359/4, 7/2, 6/2, 6/3, 359/2, 359/1, 2/2 obręb Stary Gromadzyn 0023, gm. Kolno.

 

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, można się zapoznać z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (pok. 218) oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 

  WÓJT GMINY KOLNO

                                                                                                                                                        mgr Józef Bogdan Wiśniewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Foltyńska

Data wytworzenia: 2018-01-23

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2018-01-31

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2018-01-31

Rejestr zmian