Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno "Integracja"

Stowarzyszenia:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno "Integracja"

Siedziba: Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno

Rok rejestracji: 2009

KRS: 0000342524

Cele Stowarzyszenia:

1.  Pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszkańców dla zapewnienia wszechstronnego i wielokierunkowego rozwoju Gminy Kolno i regionu, pielęgnowanie tradycji i historii Gminy Kolno i regionu oraz jej przyrodniczych walorów.

2. Ochrona wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych, przyrodniczych,krajobrazowych na obszarze Gminy Kolno i regionu – przy współdziałaniu z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami społecznymi i prywatnymi

3.   Kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców Gminy Kolno i regionu, popieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych, gospodarczych, rozwój lokalnej demokracji, działania na rzecz integracji europejskiej.

4.   Działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, turystyczno- krajoznawcza, w zakresie ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu, dobroczynności i pomocy społecznej, profilaktyki zdrowotnej, na rzecz osób niepełnosprawnych, a także przyczynianie się do poprawy jakości warunków zamieszkania, samorządności, gospodarki, edukacji i zdrowia, promocja Gminy i Regionu.   

„Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kolno

 - INTEGRACJA”

 

 

 STATUT STOWARZYSZENIA

 I.  Postanowienia ogólne

 

§1.       Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kolno - INTEGRACJA” i w dalszym tekście jest zwane "Stowarzyszeniem".

§2.  1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby pełnoletnie oraz młodzież w wieku 16-18 lat. Stowarzyszenie działa zgodnie z konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Członkami Stowarzyszenia mogą być również osoby prawne popierające jego cele.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej i cudzoziemcy:

a)       Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła 18 lat, utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia, wypełniła deklarację członkowską.

b)      Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.

c)      Osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 §3.      Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska. Siedziba władz Stowarzyszenia znajduje się w mieście Kolno, ul. Sienkiewicza 5

 §4.      Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną oraz działa na podstawie ustawy  prawo o  stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego

§5.       Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku  „Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kolno - INTEGRACJA”  oraz logiem i herbem Gminy Kolno w środku.

 

II Cele i środki działania.

 

§6.       Celem Stowarzyszenia jest: 

  1. Pobudzanie obywatelskiej inicjatywy mieszkańców dla zapewnienia wszechstronnego i wielokierunkowego rozwoju Gminy Kolno i regionu, pielęgnowanie tradycji i historii Gminy Kolno i regionu oraz jej przyrodniczych walorów.

2. Ochrona wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych, przyrodniczych,

krajobrazowych na obszarze Gminy Kolno i regionu – przy współdziałaniu z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami społecznymi i prywatnymi

  1. Kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców Gminy Kolno i regionu, popieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych, gospodarczych, rozwój lokalnej demokracji, działania na rzecz integracji europejskiej.
  2. Działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, turystyczno- krajoznawcza, w zakresie ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu, dobroczynności i pomocy społecznej, profilaktyki zdrowotnej, na rzecz osób niepełnosprawnych, a także przyczynianie się do poprawy jakości warunków zamieszkania, samorządności, gospodarki, edukacji i zdrowia, promocja Gminy i Regionu.   

§7.       Cele Stowarzyszenie realizuje  poprzez:

            1. Pobudzanie obywatelskiej inicjatywy i uczestnictwa w programach, projektach, przedsięwzięciach i wydarzeniach dotyczących wszechstronnego i wielokierunkowego rozwoju gminy, pielęgnowanie tradycji i historii Gminy Kolno i regionu, jego przyrodniczych walorów, ochrony wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych, przyrodniczych, krajobrazowych na obszarze Gminy Kolno i regionu – przy współdziałaniu z organami administracji państwowej, samorządowej, instytucjami społecznymi i prywatnymi.

            2. Opiniowanie większych przedsięwzięć inwestycyjnych lub zmian przeznaczenia obiektów, inicjatyw społecznych, kulturalnych, oświatowych, naukowych, gospodarczych, integracji europejskiej, wychowania fizycznego i sportu, dobroczynności i pomocy społecznej               3. Występowanie do mieszkańców  lub do właściwych władz, instytucji i osób z wnioskami w sprawach dotyczących żywotnych problemów dla gminy i regionu.

4. Gromadzenie materiałów dotyczących historii Gminy Kolno i regionu, prowadzenie w tym zakresie działalności studialnej i dokumentacyjnej, posiedzeń popularnonaukowych, sympozjów, odczytów, wykładów, wystaw, konkursów związanych z potrzebami kulturalnymi mieszkańców gminy i regionu.

  1. Aktywne uczestniczenie w życiu sportowym gminy i regionu.

6. Działalność wydawniczą oraz inne formy przekazu dla realizacji celów Stowarzyszenia.

7. Prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, kulturowej, oświatowej i turystyczno- krajoznawczej.

            8.  Gromadzenia środków do realizacji celów Stowarzyszenia.

            9. Współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, środowiskami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych celach.

                       

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§8.       Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych.

b) wspierających.

c) honorowych.

§9.       1. Członkami Stowarzyszenia  są członkowie założyciele. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą również zostać inne osoby akceptujące cele  Stowarzyszenia (w złożonej deklaracji) i mające poparcie dwóch aktualnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Członkami wspierającymi zostaje się na podstawie pisemnej deklaracji zgłoszonej przez posiadającą osobowość prawną organizację, stowarzyszenie, instytucję, firmę i zaakceptowanej uchwałą Zarządu  Stowarzyszenia.

3. Członkostwo honorowe osobom fizycznym nadaje Walne Zebranie Członków

Zwyczajnych Stowarzyszenia na wniosek Zarządu za szczególne zasługi dla Gminy Kolno lub regionu.

§10.     1. Członek zwyczajny ma prawo do uczestniczenia we wszystkich rodzajach

działalności i pracach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym na Walnych Zebraniach. Posiada czynne i bierne prawo wyborcze do władz  Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do uczestniczenia we wszystkich rodzajach działalności i pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§11.     Członek zwyczajny, wspierający i honorowy ma obowiązek:

1) realizowania i krzewienia założeń statutowych i obywatelskich,

2) czynnego udziału w realizacji celów  Stowarzyszenia,

3) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz

wprowadzania ich w życie.

4.Członek zwyczajny i wspierający ma obowiązek regularnego płacenia składek.

§12.     Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)                  dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie.

2)                  skreślenia z rejestru członków za zaleganie z opłatą składek członkowskich     przez co najmniej 6 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.

3)                  wykluczenia ze Stowarzyszenia.

4)                  pozbawienia przez sąd powszechny praw publicznych,

5)                  śmierci członka lub utratą osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§13.     1.Spory wynikłe między członkami w obrębie Stowarzyszenia rozstrzyga Zarząd.

            2. Za nieprzestrzeganie Statutu, za działanie sprzeczne z uchwałami władz albo na szkodę Stowarzyszenia lub za popełnienie czynu uwłaczającego godności członka,  Zarząd (2/3 Członków Zarządu)  Stowarzyszenia ma prawo udzielić członkowi upomnienia lub zawiesić w prawach członka na okres 1 roku, a w szczególnie jaskrawych przypadkach wykluczyć.

3. Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 7 dni od daty powzięcia decyzji.

 

IV. Władze Stowarzyszenia.

 

§14.     Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Zwyczajnych.

2) Zarząd.

3) Komisja Rewizyjna.

§15.     Kadencja trwa 3 lata.

§16.     Uchwały  wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają  zwykłą większością  głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów odbędzie się ponowne głosowanie. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

 

V. Walne Zebranie Członków Zwyczajnych.

 

§17. Walne Zebranie jest najwyższą  władzą Stowarzyszenia. Może być zwyczajne lub

nadzwyczajne. Do kompetencji walnego Zebrania należy:

      a) ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.

b) wybór Prezesa, pozostałych członków zarządu i komisji rewizyjnej.

c) przyjęcie rezygnacji i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

d) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,         a w przypadku zebrania sprawozdawczo-wyborczego sprawozdań za okres minionej kadencji.

e)   udzielanie lub odmowa udzielenia na zebraniu sprawozdawczo- wyborczym

absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

      f)    ustalanie wysokości składek członkowskich.

      g)   uchwalanie zmian Statutu.

      h)   nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu.

      i)    podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

      j)    podejmowanie uchwał w innych sprawach.

      k)   na wniosek Zarządu nadawanie godności członka honorowego oraz pozbawianie tej godności.

 

§18. 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd. Walne Zebranie Sprawozdawcze powinno być

zwołane w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego.

2. Zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie na podstawie

własnej uchwały lub na żądanie Komisji Rewizyjnej  lub też na żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych. Powinno się ono odbyć w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku w sprawie jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnych Zebrań członkowie zwyczajni

powinni być powiadomieni co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Walne Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości w terminach i w sposób określony w Statucie. Na wniosek większości członków Walne Zebranie może uzupełnić założony już porządek obrad. Propozycje zmiany porządku obrad winny być zgłoszone do Zarządu pisemnie przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zebrania.

  1. Walne Zebranie jest ważne przy obecności co najmniej 1/2  uprawnionych do

głosowania członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Nie dotyczy to przypadków szczególnych określonych w  §26. Z głosem doradczym zapraszani są członkowie wspierający i członkowie honorowi.

 

VI. Zarząd.

§19. 1. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.

Zarząd składa się z 5 członków (Prezes, dwóch Wiceprezesów, Skarbnik, Sekretarz) wybranych przez Walne Zebranie.

2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 a) realizowanie wytycznych i uchwał Walnego Zebrania.

b) przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności podczas obrad Walnego Zebrania.

c) uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu oraz czuwanie nad ich realizacją

d) zwoływanie Walnych Zebrań oraz ustalanie porządku ich obrad.

e) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających.

f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

g) zatwierdzanie regulaminów określonej działalności.

h) rozpatrywanie skarg członków i rozstrzyganie sporów.

i) skreślenie z rejestru członków za zaleganie z opłatą składek.

j) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

3. W przypadku, gdy w skutek zdarzeń losowych ilość członków Zarządu zmniejszy się poniżej 3 osób, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.

 

§20. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Zwołuje je Prezes lub upoważniony przez niego Wiceprezes.

 §21.  Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§22. Zarząd składa się z 5 osób w tym Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, których Zarząd wybiera spośród swoich członków.

§23. Oświadczenia woli w sprawach finansowych i majątkowych oraz inne dokumenty dotyczące podejmowanych czynności prawnych podpisuje w imieniu stowarzyszenia łącznie Prezes z jednym z członków Zarządu albo w jego zastępstwie Wiceprezes i Skarbnik lub Sekretarz.

 

                       VII. Komisja Rewizyjna

§24. 1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.

Jej pierwsze posiedzenie odbywa się w ciągu 14 dni od daty wyboru. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. W przypadku ustąpienia członka Komisji rewizyjnej w czasie trwania kadencji, przysługuje prawo kooptacji jednego członka.

2. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach

zarządu z głosem doradczym.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych, co najmniej raz na rok, w pierwszym kwartale roku następnego.

b) stawianie na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

c) składanie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

d) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z  podaniem  przyczyny i porządku obrad.

e) przedkładanie na bieżąco Zarządowi wniosków i postulatów  wynikających z przeprowadzonych kontroli działalności Stowarzyszenia.

 

VIII. Majątek i Fundusze Stowarzyszenia.

§25. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić obok funduszy, ruchomości i nieruchomości.

 Na fundusze składają się:

 a) składki członkowskie i ofiarność publiczna.

b) dotacje, subwencje, darowizny, spadki, zapisy.

c)      dochody z działalności statutowej oraz własnej działalności gospodarczej.

 

§26. Majątkiem oraz funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w ramach preliminarza

budżetowego, przy czym rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.                             

Zmiana Statutu i Rozwiązanie się Stowarzyszenia.

§27. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

 §28. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi likwidatora, sposób likwidacji

i cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§ 29.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.

Metryka strony

Udostępniający: Aleksandra Szyc-Kaczyńska

Wytwarzający/odpowiadający: Aleksandra Szyc-Kaczyńska

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data wprowadzenia: 2010-09-17

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2016-06-30

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2010-09-17

Rejestr zmian