STATUT

ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOLNIE

 

I Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie zwany dalej "Zespołem" jest jednostką budżetową Gminu Kolno, utworzoną do realizacji zadań z zakresu oświaty.

2. Zespół prowadzi obsługę finansowo - księgową szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych działających prze tych szkołach oraz gimnazjów zgodnie z wykazem jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolno obsługiwanych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych stanowiących załącznik do niniejszego statutu.

§ 2. 1. Terenem działania Zespołu są granice terytorialne Gminy Kolno.

2. Siedziba Zespołu znajduje się w Kolnie przy ul. Sienkiewicza 5.

§ 3. 1. Podstawą prawną działania Zespołu są:

  1)  uchwała Nr XII/64/96 Rady Gminy Kolno z dnia 17 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu.

  2)  art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami);

  3)  art. 9 ust. 1 i art. 16 ust. 2, pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);

  4)  art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1998 r. Nr 67, poz. 329);

  5)  niniejszy statut.

§ 4. Przedmiotem działalności Zespołu są wszystkie sprawy dotyczące oświaty na terenie Gminy Kolno z wyłączeniem tych, które zgodnie z przepisami oświaty zastrzeżone są do kompetencji Kuratora oświaty i dyrektorów szkół oraz zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym do kompetencji gminy, jako prowadzącego 6-letnie szkoły podstawowe i gimnazja, a w szczególności:

  1)  zapewnienie warunków działania szkół i oddziałów "0" w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

  2)  pomoc dyrektorom szkół w wykonywaniu remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

  3)  zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej szkół oraz oddziałów przedszkolnych;

  4)  pomoc dyrektorom szkół w wyposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania i innych zadań statutowych.

II Organizacja zespołu

§ 5. 1. Zespołem kieruje jednoosobowo Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Kolno, które upoważnia do:

  1)  korzystania z przywilejów i obowiązków Dyrektora zakładu zgodnie z Kodeksem Pracy;

  2)  dysponowania przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi i planowanie ich zgodnie ze statutem Zespołu;

  3)  zatrudnianie i zwalnianie pracowników Zespołu;

  4)  działania w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół w uzgodnieniu z Dyrektorami oraz jednostkami świadczącymi usługi transportowe;

  5)  współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty);

  6)  nadzorowanie działalności finansowo - gospodarczej szkół pod względem zgodności z prawem;

  7)  ingerowanie w działalność szkół wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;

  8)  przyznawaniu uczniom pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie.

2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta.

3. Dyrektora Zespołu w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Zespołu.

4. W Zespole ponadto tworzy się stanowiska:
1)      głównego księgowego – jednoosobowe,                            
2)      obsługi administracyjnej – czteroosobowe,
3)      kierowców - w liczbie odpowiadającej liczbie środków transportu,
4)      opiekunów dzieci do autobusów szkolnych - zgodnie z odrębnymi przepisami.”

5. Dyrektor może zatrudnić również pracowników obsługi administracyjnej i pracowników prac publicznych i interwencyjnych w liczbie zaakceptowanej przez Wójta Gminy Kolno.

§ 6. 1. Dyrektor Zespołu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Zespołu.

2. Status prawny pracowników Zespołu określa ustawa o pracownikach samorządowych.

§ 7. Dyrektor:

  1.  Organizuje prace Zespołu, kieruje jego bieżącymi sprawami i reprezentuje na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Zespołu.

  2.  Sporządza roczny plan finansowy Zespołu i przedkłada Wójtowi do zatwierdzenia.

  3.  Opracowuje regulamin wewnętrzny Zespołu i przedkłada go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Kolno.

  1.  Zatrudnienie dyrektora ZOPO odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 z późn. zm.)

III Gospodarka mieniem

§ 9. 1. Zespół otrzymuje w zarząd mienie komunalne niezbędne do prowadzenia działalności określonej w statucie.

2. Zespół gospodaruje przyznanym mu mieniem zapewniając jego należyte wykorzystanie i ochronę.

3. Zespół nie ma prawa zbywania, wydzierżawiania bądź przekazywania tego mienia innym podmiotom z zastrzeżeniem pkt 4.

4. Zespół może przekazywać mienie innym jednostkom organizacyjnym Gminy Kolno.

IV Gospodarka Finansowa

§ 10. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 11. W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 12. Oświadczenie woli w imieniu Zespołu składa Dyrektor Zespołu.

V Postanowienia końcowe

§ 13. Zespół jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 14. Dokonywanie wszelkich zmian w statucie odbywa się w trybie zmian i na zasadach jego nadania.

 

Metryka strony

Udostępniający: UG - Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Siwik

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data wprowadzenia: 2010-09-03

Data modyfikacji: 2016-06-20

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2010-09-03

Rejestr zmian