STATUT


Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolnie

 Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Gminna Biblioteka Publiczna w   Czerwonem, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i   działa na podstawie ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), aktu o   utworzeniu oraz niniejszego Statutu.  

2.    Biblioteka wchodzi w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i   podlega merytorycznemu nadzorowi Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w   Białymstoku.  

§   2.    1.   Siedzibą Biblioteki jest Czerwone Nr 50, a   terenem działania obszar Gminy Kolno.  

2.    Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Kolno.  

3.    Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Kolno.  

4.    Biblioteka uzyskuje osobowość prawną z   chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.  

5.    Biblioteka może tworzyć punkty biblioteczne w   miejscowościach: Borkowo, Zabiele i   Lachowo.  

6.    Punkty biblioteczne wykonują zadania, o   których mowa w   § 3   ust. 2   pkt 1, 4   i 5   statutu.  

7.    Biblioteka używa pieczęci podłużnej z   nazwą w   pełnym brzmieniu i   adresem siedziby.  

8.    Biblioteka może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek herbu Gminy, a   w otoku napis z   pełną nazwą jednostki.  

Rozdział 2.
Cel i   przedmiot działania  

§   3.    1.   Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i   informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz uczestniczy w   upowszechnianiu wiedzy i   kultury.  

2.    Do zadań Biblioteki należy:  

1)    gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i   ochrona materiałów bibliotecznych,  

2)    obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o   zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i   ośrodków informacji naukowej, a   także współdziałanie z   archiwami w   tym zakresie,  

3)    prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i   popularyzatorskiej,  

4)    udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,  

5)    organizowanie czytelnictwa i   udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,  

6)    współdziałanie z   innymi bibliotekami i   instytucjami kultury w   zakresie rozwijania czytelnictwa i   zaspokajania potrzeb oświatowych i   kulturalnych społeczności Gminy,  

7)    tworzenie i   udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i   faktograficznych,  

8)    organizowanie i   prowadzenie różnych form pracy z   czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i   nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.  

3.    Biblioteka współpracuje z   innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i   związkami twórców i   artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.  

  Rozdział 3.
Organizacja i   zarządzanie  

§   4.    1.   Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.  

2.    Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i   reprezentuje ją na zewnątrz oraz składa za Bibliotekę oświadczenia woli. Do zadań Dyrektora należy w   szczególności:  

a)    organizowanie działalności Biblioteki,  

b)    ustalanie rocznego programu działalności oraz rocznego planu finansowego,  

c)    sporządzanie sprawozdań merytorycznych i   sprawozdań finansowych za każdy rok,  

d)    wydawanie wewnętrznych regulaminów i   zarządzeń,  

e)    występowanie z   wnioskami o   udzielenie dotacji na realizację zadań,  

f)    zarządzanie powierzonym majątkiem i   nadzór nad nim.  

3.    Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i   wykonuje wobec nich czynności z   zakresu prawa pracy.  

§   5.    1.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Wójt Gminy zgodnie z   ustawą o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

2.    Dyrektor może być wyłoniony w   drodze konkursu. O   przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt. Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.  

3.    Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z   zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.  

§   6.    1.   Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta.  

2.    Zasady i   warunki korzystania z   Biblioteki określa Regulamin Biblioteki nadany przez Dyrektora.  

§   7.    1.   Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta.  

2.    Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i   przedsięwzięcia do zrealizowania w   danym roku.  

3.    Biblioteka wykonuje także zadania z   zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.  

  Rozdział 4.
Gospodarka finansowa i   majątkowa  

§   8.    1.   Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

2.    Biblioteka otrzymuje z   budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w   wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w   tym w   szczególności na:  

a)    wyposażenie,  

b)    prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,  

c)    doskonalenie zawodowe pracowników,  

d)    wynagrodzenia pracowników,  

e)    utrzymanie i   eksploatację majątku.  

3.    Źródłami finansowania działalności biblioteki są:  

-    wpływy, o   których mowa w   § 9   ust. 2,  

-    dotacje z   budżetu Gminy,  

-    wpływy z   najmu i   dzierżawy składników majątku,  

-    środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych,  

-    wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego,  

-    inne źródła.  

4.    Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.  

5.    Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów.  

§   9.    1.   Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i   bezpłatne, z   zastrzeżeniem ust. 2.  

2.    Biblioteka może pobierać opłaty:  

1)    za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,  

2)    za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,  §   11. Niniejszy statut może być zmieniony w  trybie właściwym dla jego nadania.

3)    w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,  

4)    za niezwrócenie w   terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,  

5)    za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.  

3.    Wysokość opłat, o   których mowa w   ust. 2   pkt 1   i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.  

4.    Wysokość opłat, o   których mowa w   ust. 2   ustala się w   Regulaminie Biblioteki.  

  Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   10. Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o  wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3.

§   11. Niniejszy statut może być zmieniony w  trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG - Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Siwik

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data wprowadzenia: 2010-09-03

Data modyfikacji: 2016-06-20

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2010-09-03

Rejestr zmian