Klauzula informacyjna RODO dla uczestników sesji Rady Gminy Kolno

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Uczestnicy obrad sesji

Rady Gminy Kolno

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, tel. 862789120, fax. 862789136, email: ugkolno@gminakolno.pl jest Wójt Gminy. Urząd Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Wójta Gminy.

Wójt Gminy, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod nr tel. 862789124, email: iod@gminakolno.pl.

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy, radni Rady Gminy Kolno, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście w archiwum.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

Administrator Danych Osobowych

         Wójt Gminy Kolno

Józef Bogdan Wiśniewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Kotowski

Data wytworzenia: 2018-11-28

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2018-11-28

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2018-11-28

Rejestr zmian