Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 

Urząd Gminy Kolno

ul.Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

tel. (86) 278 91 20  fax. 278 91 36

www.gminakolno.pl   e-mail: ugkolno@gminakolno.pl

 

 Karta usług Nr 1/OSO

 

Nazwa usługi Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wymagane dokumenty

1. Podanie o wymeldowanie, zawierające dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie, wskazanie miejsca jej nowego pobytu.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

3.Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu(wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu).

Wysokość opłaty

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji

Uwagi

1. Formalności załatwia właściciel lokalu.

2. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba która ma być wymeldowana faktycznie nie zamieszkuje w lokalu i dobrowolnie opuściła lokal.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ost. zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz.230).

2.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1777).

3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635, ost. zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 531).

4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999, ost. zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 38, poz. 333).

Tryb odwoławczy Do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy
Termin realizacji

1. Do 1 miesiąca.

2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Komórka organizacyjna lub stanowisko załatwiające sprawę

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy Iwona Banach - młodszy referent
Numer pokoju 201
Numer telefonu 86 278 91 28
Informacje dodatkowe Brak
Wzory wniosków


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Siwik

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Kotowski

Data wytworzenia: 2010-09-17

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data wprowadzenia: 2010-10-06

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2010-10-06

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2010-10-06

Rejestr zmian