Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Sprawozdanie Nr RG.PG.8141.6.4.2014.KM
Wójta Gminy Kolno

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Na podstawie ust. 2 Rozdział 8 Załącznika do Uchwały Nr XXX/137/12 Rady Gminy Kolno z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, Wójt Gminy Kolno składa sprawozdanie Radzie Gminy z wykonania Programu w 2012 roku.

Rozdział 1.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1) Jan Stanisław Pieklik          -           Przewodniczący Komisji,

2) Beata Zduńczyk                 -           Z-ca Przewodniczącego Komisji,

3) Błażejczyk Małgorzata        -           Sekretarz Komisji,

4) Gardocka Bogusława          -           Członek Komisji,

5) Hermanowski Henryk         -           Członek Komisji,

6) Łomiński Daniel                 -           Członek Komisji.

- została powołana Zarządzeniem Nr 10/11 Wójta Gminy Kolno, z dnia 10 stycznia 2011 roku, z późniejszymi zmianami.

2.  Liczba posiedzeń Komisji -40.

3.  Liczba członków rodzin osób z problemem alkoholowym, z którymi Komisja przeprowadziła rozmowy - 25.

4.  Liczba osób, z którymi Komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno - motywujące w związku z nadużywaniem alkoholu - 49.

5.  Liczba osób, w stosunku do których Komisja podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu -23.

6.  Liczba osób, wobec których Komisja wystąpiła do Sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego -12.

7. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, z którymi kontaktowali się członkowie Komisji:

1) ofiary przemocy w rodzinie -2,

2) sprawcy przemocy w rodzinie -0,

3) świadkowie przemocy w rodzinie - 0.

8. Działania podjęte przez Komisję wobec członków rodzin, w których dochodziło do przemocy:

1) uruchomienie procedury Niebieskiej Karty - 1,

2) motywowanie dorosłych ofiar przemocy do zgłoszenia się do miejsc specjalistycznej pomocy - 2.

9.  Liczba przeprowadzonych oględzin punktów i miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przez członków Komisji - 4.

10.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Komisji -24 967 zł.

Rozdział 2.
Rynek napojów alkoholowych.

1.  Łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez radę gminy - 25.

2.  Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 17.

3.  Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) - 8.

4. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie (stan na dzień 31.12.2013 r.):

1) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 19,

2) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) - 2.

5. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% w gminie (stan na dzień 31.12.2013 r.):

1) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 16,

2) liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejsc sprzedaży (lokale gastronomiczne) - 2.

6.  Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2013 roku - 1.

7.  Liczba zezwoleń wydanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, wydanych w 2013 roku - 1.

8. Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych ważnych w 2013 roku 9stan na 31.12.2013 r.):

1) liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 47,

2) liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) - 6.

9. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2013 roku:

1) poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 17, w tym:

a) do 4,5% (oraz piwa) - 9,

b) od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - 4,

c) powyżej 18% - 4,

2) w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) - 0.

10. Wartość alkoholu sprzedanego na terenie gminy w 2013 roku (na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców) - 3 212 031, 60 zł, w tym:

1) do 4,5% oraz piwa - 1 783 048, 65 zł,

2) od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) - 111 015,32 zł,

3) powyżej 18% - 1 317 967, 63 zł.

11.  Liczba decyzji podjętych w 2013 r. w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 0.

12.  Liczba decyzji wydanych w 2013 roku o wygaśnięcie zezwolenia - 3.

Rozdział 3.
Pomoc dla osób z problemem alkoholowym

1. Finansowanie zajęć ponadetatowych prowadzonych przez pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu (umowa zlecenie, ryczałt, inne) -12 548 zł.

2. Udzielenie porad w punkcie konsultacyjno - informacyjnym:

1) osobom z problemem alkoholowym - 49,

2) dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym - 25,

3) osobom doznającym przemocy w rodzinie - 1.

3. Działania podjęte przez Komisję, w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych:

1) rozpoznanie problemu zgłoszonego przez klienta,

2) motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu, kierowanie do specjalistycznego leczenia,

3) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,

4) udzielanie konsultacji osobom doznającym przemocy w rodzinie,

5) udzielanie pomocy prawnej,

6) gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

Rozdział 4.
Pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe

1. Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej GOPS - 257

2. Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej GOPS, objętych tą pomocą z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny - 40

3. Wielkość środków finansowych przeznaczonych przez GOPS na pomoc rodzinom z problemem alkoholowym - 17 200 zł.

Rozdział 5.
Profilaktyka szkolna i środowiskowa.

1. Spektakle profilaktyczne:

1) liczba uczestników - 600,

2) przeznaczone środki - 6 700 zł.

2. Festyny i inne imprezy plenerowe:

1) liczba uczestników - 500,

2) przeznaczone środki - 8100 zł.

3. Konkursy (plastyczne, literackie, muzyczne itp.):

1) liczba uczestników - 200,

2) przeznaczone środki - 2 400 zł.

4. Pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane w ramach gminnego programu;

1)  liczba uczestników - 40,

2)  przeznaczone środki finansowe - 1 500 zł

Rozdział 6.
Edukacja publiczna.

1. Działania gminy z zakresu edukacji publicznej oraz formy tych działań;

1)  plakaty i ulotki,

2)  festyny i imprezy profilaktyczne.

2.  Przeznaczone środki finansowe - 1 200 zł.

Rozdział 7.
Nietrzeźwość w miejscach publicznych

1. Bójki, kradzieże, zakłócenia porządku publicznego - 29.

2. Naruszenie przepisów drogowych - 23.

3. Liczba interwencji domowych - 57.

4. Liczba osób zatrzymanych do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych - 27, w tym:

1) mężczyzn - 23,

2) kobiet - 4.

5. Liczba nietrzeźwych osób poniżej 18 roku życia zatrzymanych w policyjnych izbach dziecka lub odwiezionych do domów rodzinnych - 4, w tym:

1) chłopców - 4,

2) dziewcząt - 0.

6. Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców:

1) zakup TESTERU ALCOBLOW - 1 200 zł.

Rozdział 8.
Współpraca z innymi samorządami i organizacjami.

1. Współpraca nieformalna - bliskie współdziałanie w realizacji poszczególnych zadań.

1)  leczenie uzależnienia od alkoholu,

2)  profilaktyka szkolna i środowiskowa,

3)  pomoc dorosłym członkom rodziny z problemem alkoholowym,

4)  pomoc dzieciom z problemem alkoholowym,

5)  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

6)  edukacja publiczna,

7)  szkolenia i konferencje.

2. Formy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami;

1)  zlecenie do realizacji zadań,

2)  organizacja wspólnych przedsięwzięć.

3. Zakres współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami;

1)  profilaktyka szkolna i środowiskowa,

2)  pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,

3)  edukacja publiczna.

Rozdział 9.
Przeciwdziałanie Narkomanii.

1. Programy profilaktyczne:

1) liczba uczestników - 90,

2) przeznaczone środki - 1 476 zł.

Rozdział 10.
Finansowanie działań.

1.  Łączna wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na realizację gminnego programu - 72 710 zł.

2.  Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację gminnego programu - 58 851,44 zł.

3.  Wysokość środków finansowych faktycznie wykorzystanych na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania  narkomani w ramach gminnego programu - 1 476

4.  Środki finansowe nie wykorzystane w 2013 roku przechodzą do wykorzystania na realizacje zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Szalunas

Wprowadzający: Paweł Szalunas

Data wprowadzenia: 2014-05-20

Modyfikujący: Paweł Szalunas

Data modyfikacji: 2014-05-20

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2014-05-20

Rejestr zmian