Zaproszenie do składania oferty na wykonanie docieplenia budynku szkoły w miejscowości Czerwone (etap I)

do składania oferty na : Wykonanie docieplenia budynku szkoły w miejscowości Czerwone (etap I)

W DNIU 18.05.2017 r. DOŁĄCZONO WYJASNIENIE

RG.7011.2.2017.AF

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

tel. 86 278 91 20, fax. 86 278 91 36

e-mail: ugkolno@gminakolno.pl

 

zaprasza do składania oferty na : Wykonanie docieplenia budynku szkoły w miejscowości Czerwone (etap I)

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia budynku szkoły w miejscowości Czerwone – etap I w zakresie:

- ocieplenia ścian zewnętrznych

- montaż kratek wentylacyjnych stropodach

- remont loggi –wymiana nawierzchni i balustrady

- wymiana podokienników w ścianach ocieplanych

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest określony w dokumentacji projektowej.

    

Wykonawca jest zobowiązany do:

-      zagospodarowania miejsca składowania materiałów oraz zapewnienie wody i energii w okresie realizacji robót na własny koszt

-      utrzymania porządku, ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

-      przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót .

-      wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, i warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

-      stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy; wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;

-      zapewnienia odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy,

-      uporządkowanie terenu budowy (przywrócenie do stanu pierwotnego),

-      wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach

II. Warunki udziału w postępowaniu

     Wymaga się, aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian budynku.

III. Kryteria oceny ofert

1. Ustala się, że jedynym kryterium oceny ofert będzie, po spełnieniu wymaganych warunków wyłącznie cena łącznie z podatkiem VAT – 100 %

          wg wzoru: x = A/B x 100

               gdzie: A – cena najniższa zakwalifikowanej oferty

                         B – cena podana w rozpatrywanej ofercie

2. Wykonawca musi spełniać warunki określone w punkcie II niniejszego zapytania.

3. Oferta, która uzyska maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia
 2. Wraz z ofertą należy złożyć:
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.
 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
 2. Oświadczenia należy złożyć w oryginale.

V. Termin realizacji zamówienia

    Wymagany termin wykonania zamówienia:

     - zakończenia robót do 30.09.2017r.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Ustala się cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę ryczałtową na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót załączone przez Zamawiającego stanowią wyłącznie element pomocniczy do kalkulacji ceny.
 3. Cena ryczałtowa całej oferty winna wynikać z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Cena powinna również uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w szczególności koszty związane z:

-        organizacją i zagospodarowaniem placu budowy wraz z zapleczem budowy;

-        sfinansowaniem kosztów zużycia wody i energii elektrycznej oraz środków łączności;

-        zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu, drzew i krzewów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy;

-        ubezpieczeniem budowy (Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za szkody z tytułu nie ubezpieczenia budowy);

-        po zakończeniu robót, uporządkowaniem terenu i demontażem obiektów tymczasowych;

-        w cenie oferty należy ująć również wszystkie koszty wynikające z warunków umowy.

VII. Warunki płatności

Wynagrodzenie będzie płatne w jednorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania f-ry wystawionej na podstawie końcowego komisyjnego protokołu odbioru i po usunięciu usterek zgłoszonych w protokole odbioru końcowego

VIII. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

IX. Miejsce i termin składania ofert

Oferty w zamkniętych kopertach wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w niniejszym zaproszeniu należy złożyć w pokoju 209 Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Kolnie – do dnia 22 maja 2017 r. do godziny 12.00

           Wykonawca przedkłada dokumenty w kopercie:

 • zaadresowanej do zamawiającego na adres podany na wstępie
 • posiadającej oznaczenia:

 

„Oferta na wykonanie docieplenia budynku szkoły w miejscowości Czerwone”

 • posiadającej nazwę i adres oferenta

 X. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

 1. Porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami może być prowadzone pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe bez ujawnienia źródła zapytania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie, przed terminem składania ofert, możliwość zmodyfikowania treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy postępowania.
 5. Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Andrzej Jarzyło – Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (pokój 210) tel. /86/2789137

- Anna Foltyńska -pracownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (pokój 212) tel. /86/278-91-31

w godz. 7 30 - 15 30 od poniedziałku do piątku w siedzibie za­mawiającego. 

XI. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom (pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej).

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz wykonanych robót budowlanych
 3. Projekt umowy
 4. Projekt docieplenia budynku szkoły w miejscowości Czerwone
 5. Przedmiar robót

 

 

 

 

                                                                                                                           WÓJT

                                                                                                          mgr Józef Bogdan Wiśniewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Foltyńska

Data wytworzenia: 2017-05-10

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2017-05-18

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2017-05-10

Rejestr zmian