Zaproszenie do składania ofert na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018

GK.7234.2.2017.AK

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 Gmina Kolno

Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

tel. 86 278 91 20, fax. 86 278 91 36

e-mail: ugkolno@gminakolno.pl

 

zaprasza do składania ofert na:

 

zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018

 I.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie: Zimowe utrzymanie części dróg administrowanych przez Gminę Kolno, położonych na terenie gminy Kolno, w zakresie świadczenia usług polegających na odśnieżaniu jezdni i poboczy w okresie zimowym 2017/2018. Świadczenie usług odśnieżania będących przedmiotem zamówienia, będzie odbywać się na podstawie zleceń jednostkowych, telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego o konieczności ich wykonania w terminie przez niego wyznaczonym.

Przedmiot zamówienia jest:

Część nr 2 o szacowanej ilości 250 godzin pracy sprzętu

obejmująca odśnieżanie dróg w obrębie miejscowości: Gietki, Niksowizna, Łosewo, Janowo, Borkowo, Wścieklice, Zaskrodzie, Pachuczyn, Obiedzino, Koziki Olszyny – oznaczonych kolorem CZERWONYM na załączniku nr 4.

Wymagany sprzęt do wykonania usługi – co najmniej dwa pojazdy mechaniczne (typu ciągnik rolniczy, koparka, koparko-ładowarka) o mocy minimum 100KM każdy z pługiem skośnym odśnieżnym o szerokości minimalnej 2,8 m.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć jedną ofertę na zadanie.

 

 II.Warunki udziału w postępowaniu

 

Wymaga się, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wymaga się, aby Wykonawca dysponował:

 • co najmniej dwoma pojazdami mechanicznymi,

Pod pojęciem pojazdu mechanicznego należy przyjąć ciągnik rolniczy, koparkę, koparko-ładowarkę o mocy minimum 100KM każdy z pługiem skośnym odśnieżnym o szerokości minimalnej 2,8 m

 

 III. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia
 2. Wraz z ofertą należy złożyć:
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składa­nia ofert,
 • wykaz pojazdów mechanicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie ich dysponowania,
 1. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
 2. Oświadczenia należy złożyć w oryginale a dokumenty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

 IV. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30.04.2018 r.

V. Obowiązki wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny za 1h pracy sprzętu.

Cena powinna być podana w PLN z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi zawierać nazwę, adres wykonawcy i cenę oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne. Zamawiający zaakceptuje podpisy nieczytelne – parafy opatrzone stemplem imiennym.

 

 VI. Kryterium oceny ofert

Ustala się, że jedynym kryterium oceny ofert będzie, po spełnieniu wymaganych warunków wyłącznie cena z podatkiem VAT – 100%

Cena powinna również uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

 VII. Warunki płatności

 1. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
 2. Faktury będą wystawione za pełny okres rozliczeniowy i obejmuje należność z tytułu zleconej i potwierdzonej ilości wykonanych usług przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO
 3. Ustala się okres rozliczeniowy od 1-ego do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.

 

 VIII. Miejsce i termin składania ofert

Oferty w zamkniętych kopertach wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w niniejszym zaproszeniu należy złożyć w pokoju 209 Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Kolnie – do dnia 03.11.2017 r. do godz. 1200

 

Wykonawca przedkłada dokumenty w kopercie:

 • zaadresowanej do zamawiającego na adres podany na wstępie
 • posiadającej oznaczenia:

 

„Oferta na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018”

 • posiadającej nazwę i adres oferenta

 

 IX. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

 1. Porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami może być prowadzone pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono zapytanie ofertowe bez ujawnienia źródła zapytania.
 4. Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie, przed terminem składania ofert, możliwość zmodyfikowania treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy postępowania.

Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

 • Andrzej Kleczyński – Kierownik Referatu Gospodarki komunalnej, tel. 86 278 91 25 w godz. 7 30  - 15 30  od poniedziałku do piątku w siedzibie za­mawiającego.   

 

 X. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom (pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej).

 

 

  

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                               mgr Józef Bogdan Wiśniewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kleczyński

Data wytworzenia: 2017-10-25

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2017-10-25

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2017-10-25

Rejestr zmian