Przetarg na Budowę dróg gminnych w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki i Zaskrodzie

Dodano Wyjasnienie - 1

Kolno: Budowa dróg gminnych w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki i Zaskrodzie
Numer ogłoszenia: 75805 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kolno , ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, woj. podlaskie, tel. 86 2782567, faks 86 2789136.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakolno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dróg gminnych w miejscowościach Łosewo, Rydzewo Świątki i Zaskrodzie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg gminnych: Zadanie nr 1: Budowa drogi w miejscowości Łosewo: odcinek I o długości 196,43 m i odcinek II o długości 1 249,57 m w zakresie: wykonania podbudowy z mieszanki kruszywa 50/50 łamanego i naturalnego, wykonania podbudowy z mieszanki tłucznia kamiennego z przekruszenia bruku i kruszywa naturalnego, wykonania poboczy z kruszywa naturalnego, przebudowy i budowy przepustów pod drogą, budowy jezdni bitumicznej; Zadanie nr 2: Budowa dróg w miejscowości Rydzewo Świątki: odcinek I o długości 315,60 m i odcinek II o długości 510,22 m w zakresie: wykonania podbudowy z mieszanki tłucznia kamiennego z przekruszenia bruku i kruszywa naturalnego, wykonania poboczy z kruszywa naturalnego, remont przepustu pod drogą, wykonanie zjazdów indywidualnych i na drogi boczne, budowy jezdni bitumicznej; Zadanie nr 3: Budowa dróg w miejscowości Zaskrodzie na odcinku o długości 796,78m w zakresie: wykonania podbudowy z mieszanki tłucznia kamiennego z przekruszenia bruku i kruszywa naturalnego, wykonania poboczy z kruszywa naturalnego, budowy jezdni bitumicznej..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Cwalina

Data wytworzenia: 2016-06-08

Wprowadzający: Paweł Szalunas

Modyfikujący: Paweł Szalunas

Data modyfikacji: 2016-06-21

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2016-06-08

Rejestr zmian