Budowa budynku inwentarskiego do łącznej obsady do 96 DJP z wewnętrznym zbiornikiem - Wykowo

                                                                                                                                Kolno, 23.11.2016r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) i w związku z art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3 oraz art. 3 ust.1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Kolno

z a w i a d a m i a  

że w dniu 04.11.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego do łącznej obsady do 96 DJP z wewnętrznym zbiornikiem (-ami) na płynne odchody zwierzęce do poj. łącznej do 1100 m3 (łączna obsada na działce do 196 DJP) oraz budowa zewnętrznego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o poj. do 1100 m3 na działce o nr ewidencyjnym 292 w miejscowości Wykowo, gm. Kolno.

            Celem zapewnienia czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym, można zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20 – Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 216   w godzinach 7:30 – 15:30 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski.

            Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                                                                                                                                                            

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.   o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) Organ wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

 

 

 

                                                                      WÓJT GMINY KOLNO

                                                                         mgr Józef Bogdan Wiśniewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Gromadzka

Data wytworzenia: 2016-11-25

Wprowadzający: Paweł Szalunas

Modyfikujący: Paweł Szalunas

Data modyfikacji: 2016-11-25

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2016-11-25

Rejestr zmian