Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębu geodezyjnego Lachowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

RI.6721.1.18.2019.AF     

OGŁOSZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębu geodezyjnego Lachowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr VIII/49/19 Rady Gminy Kolno z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębu geodezyjnego Lachowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 10.09.2020 r. do 1.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, w godzinach od 7:30 do 15:30, w pokoju nr 212, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębu geodezyjnego Lachowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Kolno http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.09.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Centrum Kultury Gminy Kolno, Świetlica w Lachowie, Lachowo 64, 18-500 Kolno.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do Wójta należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ugkolno@gminakolno.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kolno.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Foltyńska

Data wytworzenia: 2020-09-01

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2020-09-02

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2020-09-01

Rejestr zmian