Zapraszamy do konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017-2023

Zapraszamy do konsultacji

projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017-2023

 

Serdecznie zapraszamy do podzielenia się z nami Państwa opinią na temat projektu programu rewitalizacji, który został opracowany dla Gminy Kolno. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na „Formularzu uwag do projektu programu rewitalizacji”. Konsultacje zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej http://serwer1363835.home.pl/gminakolno/. Wypełniony formularz uwag prosimy przesłać do 7 sierpnia 2017 roku na adres skrzynki pocztowej: a.foltynska@gminakolno.pl bądź złożyć osobiście w pokoju 212- Urząd gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20 – II piętro.

 Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 86 278 91 31.

Zapraszamy również na spotkania konsultacyjne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji w terminie 27-28.07.2017r.

27.07.2017r.  godzina 10.00 – Świetlica Wiejska w Koźle

27.07.2017r. godzina 14.00 – Remiza OSP w Borkowie

28.07.2017r. godzina 10.00 – Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017-2023 stanowi wieloletni program działań o charakterze gospodarczym oraz społecznym dotyczący gospodarki przestrzennej i urządzeń technicznych, zmierzający do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju, realizowany przez różne podmioty, zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z różnych źródeł, opracowany, przyjęty i koordynowany przez Gminę.

Program został przygotowany na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Na podstawie analizy danych statystycznych wskazano na występowanie natężenia problemów społecznych przede wszystkim na podobszarach rewitalizacji:

  • Podobszar rewitalizacji I. Borkowo
  • Podobszar rewitalizacji II. Kozioł
  • Podobszar rewitalizacji III. Wincenta

Powierzchnia wyznaczonego obszaru rewitalizacji wynosi 4 752 ha, co stanowi 16,84% pow. całej gminy i zamieszkany jest przez 1314 osób, co stanowi 14,65% ogólnej liczby mieszkańców Gminy. W ramach Programu zidentyfikowano cztery przedsięwzięcia rewitalizacyjne składające się z poszczególnych projektów rewitalizacyjnych:

  • Przedsięwzięcie 1. Nadanie nowych funkcji obszarowi rewitalizacji Wincenta, realizowane na Podobszarze rewitalizacji II. Wincenta
  • Przedsięwzięcie 2. Borkowo na nowo, realizowane na Podobszarze rewitalizacji I. Borkowo
  • Przedsięwzięcie 3. Kozioł kulturalnie, realizowane na Podobszarze rewitalizacji II. Kozioł
  • Przedsięwzięcie 4. Aktywna integracja dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, realizowane na całym obszarze rewitalizacji, czyli Podobszar I. Borkowo, Podobszar II. Kozioł, Podobszar III. Wincenta.

Działania rewitalizacyjne będą miały na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne danego obszaru przyczyniające się do ograniczenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego na tych terenach. Celem głównym programu rewitalizacji będzie Zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji prowadzące do ożywienia sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. Cel główny realizowany będzie przez trzy cele szczegółowe:

  • Cel szczegółowy 1 – Stworzenie warunków do dalszego rozwoju obszaru rewitalizacji poprzez integrację społeczną i pobudzenie rozwoju gospodarczego
  • Cel szczegółowy 2 – Poprawa dostępu do usług społecznych w tym usług kulturalnych i rekreacyjnych ograniczających wykluczenie społeczne i realizowanych na obszarze rewitalizacji

Planuje się pozyskiwanie środków zewnętrznych na zidentyfikowane projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu wynosi ponad 2,4 mln zł w latach 2017-2023. Ze względu na silne powiązanie proponowanych działań rewitalizacyjnych z możliwością ubiegania się o finansowanie ze środków unijnych, szczególny nacisk położony został na inwestycje planowane do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Program ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz innych publicznych) łącząc aspekty społeczne oraz ekonomiczne, przestrzenne, techniczne, środowiskowe lub kulturowe związane zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem, stosownie do lokalnych uwarunkowań. Głównym źródłem finansowania działań rewitalizacyjnych będą środki RPO WP 2014-2020 działania 8.6 EFRR, Rewitalizacja małej skali, Działania 8.6 EFRR, Infrastruktura społeczna oraz środki dostępne w ramach PROW 2014-2020 przeznaczone na infrastrukturę wiejską i operacje dotyczące zachowania dziedzictwa lokalnego.  

Do pobrania poniżej:

- Formularz uwag do projektu programu rewitalizacji

-  projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017-2023

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Foltyńska

Data wytworzenia: 2017-07-19

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2017-07-21

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2017-07-19

Rejestr zmian