Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego- obory o obsadzie 46 DJP w obrębie Zabiele

RG.6730.88.2017

OBWIESZCZENIE

              Zgodnie z art. 10,  art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i w związku z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1257),

z a w i a d a m i a m

że, w dniu 13.11.2017 r. na żądanie Pana Michała Kuliś, zam. Zabiele 2, 18-500 Kolno, wszczęto postępowanie  sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji: budowa budynku inwentarskiego- obory o obsadzie 46 DJP ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o poj. 460m3. Budowa przejazdowego silosu na kiszonkę o poj. 600 t ze zbiornikiem na odcieki na działce nr geod. 492 w obrębie Zabiele, gm. Kolno.

Inwestycja ta, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, można się zapoznać z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20 (pok. 218) oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 

                  WÓJT GMINY KOLNO      

                                                mgr Józef Bogdan Wiśniewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Foltyńska

Data wytworzenia: 2017-11-14

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2017-11-14

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2017-11-14

Rejestr zmian