Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: obiekt infrastruktury technicznej – budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego w obrębie ewidencyjnym Pachuczyn

RG.6733.9.2017.AF

 

OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 49 i art. 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego   ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 z póź. zm.),

 

z a w i a d a m i a m

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu 27.11.2017 r. na żądanie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, została wydana decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: obiekt infrastruktury technicznej – budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 12, 15, 38, 74, 75/1, 75/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Pachuczyn, gmina Kolno.

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za moim pośrednictwem,  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji.

 

WÓJT  GMINY  KOLNO

mgr Józef Bogdan Wiśniewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Foltyńska

Data wytworzenia: 2017-11-28

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2017-11-28

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2017-11-28

Rejestr zmian