Budowa drogi gminnej nr 4393 B w miejscowości Zabiele o długości 1 494 m ze zjazdami indywidualnymi i na drogi boczne, przebudowa i budowa rowów odwadniających - Zabiele

                                                                                                                       Kolno, 20.10.2015r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267)  i  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)  Wójt Gminy Kolno

zawiadamia strony postępowania

że zebrano wszystkie materiały dowodowe w sprawie prowadzonej na wniosek Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi gminnej nr 4393 B w miejscowości Zabiele o  długości 1 494  m ze zjazdami indywidualnymi i na drogi boczne, przebudowa i budowa rowów odwadniających, przebudowa i budowa przepustów oraz ewentualna przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej na działkach o nr ewidencyjnych: 645, 449, 464/2, 468, 471, 474, 479, 480,  484, 485, 646/1, 646/2, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 508, 509, 510 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 522, 523, 524, 525 obręb Zabiele, gm. Kolno.

         W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 §1 kpa, strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20, pokój 216, w godzinach pracy urzędu  i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty podania do wiadomości  niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,  zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                     WÓJT GMINY KOLNO

                                                                                mgr  Józef Bogdan Wiśniewski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Szalunas

Wprowadzający: Paweł Szalunas

Data wprowadzenia: 2015-10-20

Modyfikujący: Paweł Szalunas

Data modyfikacji: 2015-10-20

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2015-10-20

Rejestr zmian