Budowa drogi w miejscowości Łosewo o łącznej długości 1446 m ze zjazdami

                                                                                                                    Kolno, 12.12.2014r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013r.  poz. 267 ) i w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Kolno

z a w i a d a m i a  

że dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi   w miejscowości Łosewo o łącznej długości 1446 m ze zjazdami indywidualnymi i na drogi boczne, przebudowa i budowa rowów odwadniających, przebudowa i budowa przepustów oraz ewentualna przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej na działkach o nr ewidencyjnych, 8, 9, 10/1, 11, 12, 22, 180, 181/2, 25/5, 25/7, 183, 26/1, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 188, 189, 35, 36, 45, 46,  50, 60, 185, 190, 191, 193  obręb Łosewo, gm. Kolno, wydano decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Celem zapewnienia czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym, można zapoznać się z  treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20 – Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 216 w godzinach 7:30 – 15:30.                                                                                                                                                                                            

                                                                     WÓJT GMINY KOLNO

                                                                       mgr Józef Bogdan Wiśniewski

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Szalunas

Wprowadzający: Paweł Szalunas

Data wprowadzenia: 2014-12-12

Modyfikujący: Paweł Szalunas

Data modyfikacji: 2014-12-12

Opublikował: Paweł Szalunas

Data publikacji: 2014-12-12

Rejestr zmian