Wydanie dowodu osobistego

 

Urząd Gminy Kolno

ul.Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

tel. (86) 278 91 20  fax. 278 91 36

www.gminakolno.pl   e-mail: ugkolno@gminakolno.pl

 

 Karta usług Nr 7/OSO

 

Nazwa usługi Wydanie dowodu osobistego
Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2. Dotychczasowy dowód osobisty - do wglądu.

3. Uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – w przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia.

4. Dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

5. Odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku osób, które nie zawarły małżeństwa.

6. Odpis skrócony aktu małżeństwa.

7. Na żądanie organu: dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Jeżeli dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie a w dokumentacji znajdują się odpisy akt stanu cywilnego – ponowne ich złożenie nie jest wymagane.

Wysokość opłaty

Brak

Uwagi

1.Dowód osobisty jest dokumentem:

a. stwierdzającym tożsamość osoby,
b. poświadczającym obywatelstwo polskie,
c. uprawniającym obywateli polskich do przekroczenia granic między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

2.Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
1) osoby małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
2) osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
4) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.


3. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa powyżej jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

4. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

5. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

6. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

7. Dowód osobisty odbiera się osobiście. Z wyjątkiem następujących przypadków:

1) dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd;
2) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
3) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;
4) dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia, nie mającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego, odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
5) dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.

8. W przypadku niemożności odbioru dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

9. Dowód osobisty należy wymienić w razie: a. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym, b. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby, c. upływu terminu ważności dowodu osobistego.

10. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia zaistnienia faktów powodujących zmianę.

11. W przypadku uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby, należy wystąpić o jego wymianę niezwłocznie.

12. W przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego, należy wystąpić o jego wymianę nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ost. zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230).

2.Ustawa z dn. 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1777).

3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).

Tryb odwoławczy Brak
Termin realizacji

Do jednego miesiąca

Komórka organizacyjna lub stanowisko załatwiające sprawę

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy Ewa Przytuła- pomoc administracyjna
Numer pokoju 201
Numer telefonu 86 278 91 28
Informacje dodatkowe Brak
Wzory wniosków

Wzór wniosku do pobrania poniżej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Siwik

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Siwik

Data wytworzenia: 2010-09-17

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data wprowadzenia: 2010-10-07

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2017-08-28

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2010-10-07

Rejestr zmian