Zaświadczenia w sprawach podatkowych

 

Urząd Gminy Kolno

ul.Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

tel. (86) 278 91 20  fax. 278 91 36

www.gminakolno.pl   e-mail: ugkolno@gminakolno.pl

 

 

 

Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, zaświadczenie o użytkach rolnych gospodarstwa rolnego oraz w innych sprawach podatkowych

 

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

 

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

  1)  urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

  2)  osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.

Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.

 

            W przypadkach: urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego i osoby ubiegającej się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny, organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Organ podatkowy, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 

Wydanie zaświadczenia następuje  na wniosek podatnika - podmiotu, na którym ciąży obowiązek podatkowy. Wniosek ten winien zawierać: 

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- NIP,

- określenie rodzaju zaświadczenia ,

- wskazanie celu uzyskanego zaświadczenia.

 

Wniosek można składać w Biurze Obsługi Interesanta  lub na adres:

 

Urząd Gminy Kolno

ul. Wojska Polskiego 20

18-500 Kolno

 

Od wydania zaświadczenia obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku zapłaty.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej( Dz. U. 2019, poz.1000 ze zm.)

opłacie skarbowej podlega - na podstawie art.1 :

-  wydanie zaświadczenia - 17,00 zł. ( część II kol.2 pkt 21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej ).

 

Nie podlegają opłacie skarbowej - na podstawie art.2 w/w ustawy:

 

1) zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego (część II kol. 4 pkt 11 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej),

2) zaświadczenia wydawane w sprawach:

- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, opieki społecznej, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i kombatantów,

- zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzenia za pracę,

- nauki, szkolnictwa, zdrowia.

 

Termin załatwienia:

  • bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

 

 Podstawa prawna

Art. 306a Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2019, poz. 900 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Teresa Boryszewska

Wytwarzający/odpowiadający: Jadwiga Stanisławska

Data wytworzenia: 2010-08-18

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data wprowadzenia: 2010-09-02

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2019-07-10

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2010-09-02

Rejestr zmian