Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębów geodezyjnych: Stary Gromadzyn, Czerwone, Kozioł, Górszczyzna, Waszki

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębów geodezyjnych: Stary Gromadzyn, Czerwone, Kozioł, Górszczyzna, Waszki

RG.6721.11.1.2017.AF

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębów geodezyjnych: Stary Gromadzyn,

Czerwone, Kozioł, Górszczyzna, Waszki.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku
z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Kolno

Uchwały Nr XXVII/167/17 z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębów geodezyjnych: Stary Gromadzyn, Czerwone, Kozioł, Górszczyzna, Waszki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno w terminie 25 dni od zamieszczenia niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kolno.

Wnioski mogą być składane:

-        w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno;

-        w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, pokój nr 212;

-        w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: ugkolno@gminakolno.pl.

 

Józef Bogdan Wiśniewski

                                                                                                               Wójt Gminy Kolno

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Foltyńska

Data wytworzenia: 2017-06-23

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2018-02-13

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2017-06-23

Rejestr zmian