Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Czerwone

RG.6721.1.2.2018.AF

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Czerwone

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku
z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Kolno Uchwały Nr XXXIII/207/18 z dnia 9 lutego 2018 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Czerwone oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno w terminie 21 dni od zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kolno.

 

Wnioski mogą być składane:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno;
  • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, pokój nr 212;
  • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: ugkolno@gminakolno.pl

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                                       WÓJT GMINY KOLNO

mgr Józef Bogdan Wiśniewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Foltyńska

Data wytworzenia: 2018-04-12

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2018-04-12

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2018-04-12

Rejestr zmian