Zawiadomienie o XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że 31 sierpnia o godz. 11:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Kolno.

Porządek obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o pracy Wójta w okresie między sesjami i sposób wykonania uchwał Rady Gminy Kolno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2018 – 2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie częściowego przejęcia prowadzenia zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym, które są mieszkańcami Gminy Kolno
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Załącznika do uchwały nr XXVIII/183/17 Rady Gminy Kolno z dnia 30 sierpnia 2017r. przekształcenia publicznej placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej w formie zespołu wychowania przedszkolnego w punkt p
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Kolno  oddziałach i punktach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kolno do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Osi priorytetowej IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
 12. Wręczenie nagród uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Kolno za wybitne     osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Rady

Wojciech Jermacz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Kolno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Żylińska

Data wytworzenia: 2018-08-24

Wprowadzający: Robert Kotowski

Modyfikujący: Robert Kotowski

Data modyfikacji: 2018-08-24

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2018-08-24

Rejestr zmian