KOMISJA REWIZYJNA:

Komisja kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi oraz wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

Skład komisji:  Baczewski Marek, Chrostowska Małgorzata, Pieklik Jan i Samul Alfred. 

Przewodniczący komisjiSamul Alfred

Zastępca przewodniczącego – Pieklik Jan

 

KOMISJA ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO:

Przedmiotem działania komisji są sprawy:
kształtowania ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, budowy i utrzymania dróg gminnych, placów, mostów oraz organizacji ruchu drogowego, budowy wodociągów, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, organizacji wysypisk i utylizacji odpadów, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz oraz zaopatrzenia w wodę, działalności w zakresie telekomunikacji, gminnego budownictwa mieszkaniowego, lokalnego transportu zbiorowego, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, opiniowania planów gospodarczych, gminnego budownictwa mieszkaniowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych i rolnictwa. 

Skład komisji: Baczewski Marek, Bazydło Marek, Jermacz Wojciech, Kowalewski Kazimierz, Podchul Jan, Podsiad Stanisław, Połomski Tadeusz, Samul Alfred, Zakrzewski Wojciech i Zduńczyk Wojciech. 

Przewodniczący komisjiPodsiad Stanisław

Zastępca przewodniczącegoPodchul Ryszard

 

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI, OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH:

Przedmiotem działania komisji są sprawy: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, ochrony zabytków i opieki nad nimi, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, utrzymania obiektów użyteczności publicznej i budynków administracyjnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, promocji gminy, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, współpracy z organizacjami samorządowymi, społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz organizacji pożytku publicznego i wolontariatu.

Skład komisji: Chrostowska Małgorzata, Gardocka Bogusława, Kołowajtys Jadwiga, Kowalewski Kazimierz, Orłowski Ryszard i Zduńczyk Wojciech. 

Przewodniczący komisjiKowalewski Kazimierz

Zastępca przewodniczącegoChrostowska Małgorzata

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Siwik

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Kotowski

Data wytworzenia: 2014-12-04

Wprowadzający: Robert Kotowski

Data wprowadzenia: 2014-12-04

Data modyfikacji: 2016-06-15

Opublikował: Robert Kotowski

Data publikacji: 2014-12-04

Rejestr zmian